Wednesday, February 20, 2013

由世界母語日談台灣母語創意字母圖教材教法現況


[記者會通知 歡迎出席!]
 新聞稿

主辦:李文正議員服務處 台灣羅馬字協會
時間:2013221(上午 10:30AM
地點:台南市議會 TEL:06-2260527
主旨:由世界母語日談台灣母語包含(客語) (台語) (南島語書寫的重要,輕輕鬆鬆學羅馬字ê方法。(創意字母圖教材教法現況)


發稿日期:2013.2.19
說明:

221是世界母語日,是根據2001年聯合國教科文組織(UNESCO訂定,世界文化多樣性宣言,主要是向世界呼籲母語ê要,全世界大多數有提升母語保護ê意識,語音保留kap多元智能ê相關性漸漸有受著重視,m̄-koh,若無使用LMJ真難達成語音準確保留。
雖然台灣人有真濟族群,語音真豐富,m̄-koh經過長期語言無平等ê共同歷史空間,所以台灣多元語文ê寶貴,漸漸消失獨尊華語ê潮流中。台灣羅馬字協會伸向歷史ê角落,搜揣台灣每一塊土地上ê聲嗽,欲達成客語、台語、原住民語、日語,古荷蘭語lóng總有ē-sái記錄ê工具,台灣人族群lóng應該這日徛出來聲援家己ê族語書寫教育權,也就是學習世界性ê羅馬拼音文字。
台灣需要上接近世界ê文字工具做橋枋,因為台灣社會有真濟外偶,in通常有LMJ ê基礎,所以LMJin認捌台灣上kín ê工具,beh推行LMJ使這ê平台運作起來,國內可以經由母語認証提升LMJ能力,這ê事工是台灣羅馬字協會ê宗旨。
本協會特別研發羅馬字創意字母圖教材教法,以趣味ê放煙火、開雨傘、蝶仔飛ê圖解方式,簡化羅馬拼音過程,使學習者快速習得語音記錄ê方法,這也是學母語送英語ê妙招,可以及早為國際語言打下基礎。所以特別母語日發表輕輕鬆鬆學羅馬字ê方法,期待台灣朝向多元智能做多元語文保護,促進各族群語文交流以增長智能。

第二條本會依法設立,不是以營利做目的ê社會團體。
宗旨有:
 1推行台灣羅馬字ê研究及普遍 化。
 2.
追認台灣羅馬字及台灣話ê法定地位。
 3.
要求政 府實施公平正 義的多語文政 策。
 4.建設多元、開 放、互相尊ê台灣文化。

   本會欲推行的事工有:
1辦理台灣羅馬字ê師資培養,一 般教學及營隊活動。
2辦理啟蒙性及學術性研討會。
3鼓勵編寫及發行台灣羅馬字ê出版品
4促進台灣羅馬字ê電腦化。
5其他符合宗旨ê事工
                                   
             召集人李文正
 台南市議員 台灣羅馬字協會第七屆理事長 

聯盟連署社團(照筆劃順序)

台文筆會
台文戰線雜誌社
台南市台語羅馬字研究協會
台南市台灣語文學會
台越文化協會
台灣母語教育學會
台灣南社
台灣客()家後生社
台灣客社
台灣海翁台語文教育協會
台灣基督長老教會台灣族群母語推行委員會
台灣教師聯盟
台灣教授協會
台灣說唱藝術工作室
台灣獨立建國聯盟台南分部
台灣羅馬字協會
李江却台語文教基金會
紅樹林台語文推展協會
首都詩報社
教育台灣化聯盟
菅芒花台語文學會

No comments: