Wednesday, February 20, 2013

由世界母語日談台灣母語創意字母圖教材教法現況


[記者會通知 歡迎出席!]
 新聞稿

主辦:李文正議員服務處 台灣羅馬字協會
時間:2013221(上午 10:30AM
地點:台南市議會 TEL:06-2260527
主旨:由世界母語日談台灣母語包含(客語) (台語) (南島語書寫的重要,輕輕鬆鬆學羅馬字ê方法。(創意字母圖教材教法現況)


發稿日期:2013.2.19
說明:

221是世界母語日,是根據2001年聯合國教科文組織(UNESCO訂定,世界文化多樣性宣言,主要是向世界呼籲母語ê要,全世界大多數有提升母語保護ê意識,語音保留kap多元智能ê相關性漸漸有受著重視,m̄-koh,若無使用LMJ真難達成語音準確保留。
雖然台灣人有真濟族群,語音真豐富,m̄-koh經過長期語言無平等ê共同歷史空間,所以台灣多元語文ê寶貴,漸漸消失獨尊華語ê潮流中。台灣羅馬字協會伸向歷史ê角落,搜揣台灣每一塊土地上ê聲嗽,欲達成客語、台語、原住民語、日語,古荷蘭語lóng總有ē-sái記錄ê工具,台灣人族群lóng應該這日徛出來聲援家己ê族語書寫教育權,也就是學習世界性ê羅馬拼音文字。
台灣需要上接近世界ê文字工具做橋枋,因為台灣社會有真濟外偶,in通常有LMJ ê基礎,所以LMJin認捌台灣上kín ê工具,beh推行LMJ使這ê平台運作起來,國內可以經由母語認証提升LMJ能力,這ê事工是台灣羅馬字協會ê宗旨。
本協會特別研發羅馬字創意字母圖教材教法,以趣味ê放煙火、開雨傘、蝶仔飛ê圖解方式,簡化羅馬拼音過程,使學習者快速習得語音記錄ê方法,這也是學母語送英語ê妙招,可以及早為國際語言打下基礎。所以特別母語日發表輕輕鬆鬆學羅馬字ê方法,期待台灣朝向多元智能做多元語文保護,促進各族群語文交流以增長智能。

第二條本會依法設立,不是以營利做目的ê社會團體。
宗旨有:
 1推行台灣羅馬字ê研究及普遍 化。
 2.
追認台灣羅馬字及台灣話ê法定地位。
 3.
要求政 府實施公平正 義的多語文政 策。
 4.建設多元、開 放、互相尊ê台灣文化。

   本會欲推行的事工有:
1辦理台灣羅馬字ê師資培養,一 般教學及營隊活動。
2辦理啟蒙性及學術性研討會。
3鼓勵編寫及發行台灣羅馬字ê出版品
4促進台灣羅馬字ê電腦化。
5其他符合宗旨ê事工
                                   
             召集人李文正
 台南市議員 台灣羅馬字協會第七屆理事長 

聯盟連署社團(照筆劃順序)

台文筆會
台文戰線雜誌社
台南市台語羅馬字研究協會
台南市台灣語文學會
台越文化協會
台灣母語教育學會
台灣南社
台灣客()家後生社
台灣客社
台灣海翁台語文教育協會
台灣基督長老教會台灣族群母語推行委員會
台灣教師聯盟
台灣教授協會
台灣說唱藝術工作室
台灣獨立建國聯盟台南分部
台灣羅馬字協會
李江却台語文教基金會
紅樹林台語文推展協會
首都詩報社
教育台灣化聯盟
菅芒花台語文學會

Tuesday, February 19, 2013

[2/20記者會通知 歡迎出席!] 世界母語日體檢台南市台灣語文教育現況


[記者會通知 歡迎出席!]

主辦:還我台灣語文教育權 聯盟
時間:2013220(下午3:00PM
地點:首都詩報編輯部/府城舊書店(台南市東門路一段342 TEL:06-2763093)
主旨:世界母語日體檢台南市台灣語文教育現況
聯絡:Tel:06-2387539 Email: uibunoffice@gmail.com
發稿日期:2013.2.19
說明:
還我台灣語文教育權聯盟於2012221世界母語日前往台南市政府要求落實母語教育權,並提出以下三點訴求:
第一,國小的台灣語文教育從現有一節提升為每週三節。
第二,比照中文及英文,將台灣語文列入市立國中及高中必修課程。
第三,須有長期族語復育計畫,培訓及研發以台灣語文為教學語言的各學科師資及教材。
當時聯盟曾承諾給予市府一年的時間以做回應。如今期限已到,聯盟將針對上述三點訴求體檢台南市的台灣語文教育現況。

還我台灣語文教育權 聯盟
召集人:蔣為文

聯盟連署社團(照筆劃順序)

台文筆會
台文戰線雜誌社
台南市台語羅馬字研究協會
台南市台灣語文學會
台越文化協會
台灣母語教育學會
台灣南社
台灣客()家後生社
台灣客社
台灣海翁台語文教育協會
台灣基督長老教會台灣族群母語推行委員會
台灣教師聯盟
台灣教授協會
台灣說唱藝術工作室
台灣獨立建國聯盟台南分部
台灣羅馬字協會
李江却台語文教基金會
紅樹林台語文推展協會
首都詩報社
教育台灣化聯盟
菅芒花台語文學會