Saturday, May 26, 2018

Who did this?


The working Saturday today began surprisingly. I found all the things in the storage compartment of my scooter were taken out and scattered on the ground, except for the helmet, which was put on the scooter next to mine.

Who did this? A thief? A mischievous kid? I did curse when I parked my scooter yesterday evening because the scooter that was not parked well on the right side was such a parking obstacle. Could it be the case such that the owner was not far from me and accidentally overheard my cursing him/her?

Whoever he/she is, there's nothing easier than opening the compartment whose lock is out of order. I just don't care much for I never put anything valuable in it.

Now I begin to worry, whereas I don't even know what I should do. Should I fix the lock and lock the compartment properly since then? We all know that a standard lock would not stop a practiced thief.

Since my scooter looks quite old and worn, no way would the thief, if he/she is a thief, intentionally target mine. One possibility is that the thief tried to open the compartments of all the scooters in the lane to see whether there were any unlocked and scoured the opened one for anything valuable.

I just hope this won't happen anymore.


Monday, April 30, 2018

改變

毋免T老師講,我嘛知影家己有較大箍,毋過,我一點仔都無要意啊!

若欲有通揀,一項是像以早瘦瘦、身材實櫼實櫼,毋過一堆毛病;閣一項是變較大箍,毋過風疼、痔瘡、睏袂好勢、起凊瘼...等等一大捾講會了袂盡的症頭攏總好去,免講我嘛甘願大箍無要緊!無遐的病疼佮欠點來觸纏,日子有偌爾仔爽神恁敢知?

爽神甲我愛煩惱家己會親像祖師爺講的「爛瘡一下好,就袂記得疼。」有影,這站仔練功,時間無以早遐長,真害。

毋但身體規个有較好,精神嘛較定著,暗時睏,袂閣驚東驚西矣。

講這个袂驚,我個人捌有三款經歷。

頭一款,是猶信耶穌的時,心內若有驚惶,就祈禱佮唱歌呵咾主,將家己交佇上帝手裡,相信上帝有相佮佇咧,保護照顧,這乎,有時有效,有時陣是家己咧騙家己,無講攏有路用。

閣一款是上蓋bái的向時,啥物都毋信,嘛因為按呢,啥物都毋驚,橫直人肉鹹鹹,欲哺做伊來。咱老實講,這嘛毋是袂驚,這是存範死加鐵齒。

啊若這站仔的毋驚,是有影袂驚矣,檢采是身體較好,心嘛得著安搭,氣有較沉,嘛毋知愛驚啥,這才是正港的平安。

啊這个平安,嘛是予我本底漚kóo的身體好起來的形意拳仝時予我的另外一項禮物。

昨暗,閣聽著L老師舊症頭夯起來咧慒心,啥物工課都袂做得,我想,伊最近睏定著嘛閣佮進前仝款,歹睏去矣!伊信上帝信甲遐迷,毋過數十冬過矣,煞連身體、心理都顧袂好勢。

Tann我共伊的上帝講sa-ió-ná-lah了後,總算揣著「有應效、無嘐潲」的寶貝,聽老師教,家己好好仔練就有改變,實拄實的方法,敢有人嘛欲來試看覓?

Tuesday, December 12, 2017

『功過並陳』ê嘐潲話


《促進轉型正義條例》三讀通過了後,中國國民黨kap in一寡黨員ê發言,譀其kua to有影。

啥mih發言--leh?針對《促進轉型正義條例》beh消除台灣「威權統治時期」ê象徵,害死tsiok濟人、mā hōo真濟人冤枉坐監ê蔣介石,伊ê烏人、用伊ê名來號名ê學校、路名,lóng beh檢討,中國國民黨ê回應suah是「要求將伊ê功勞kap罪過hē做伙看」,中國國民黨ê立委陳學聖,甚至tī質詢ê時,要求官員舉三件蔣介石爸仔囝bat做ê好代--出-來。

Án-ne講,kám tio̍h?


Tio̍h iah m̄-tio̍h,檢采ài看所在。踮台灣,ē-sái hōo人án-ne畫烏漆白teh替蔣介石掩護,m̄-koh,kap蔣介石仝款實行獨裁統治、刣死kap迫害tsiânn濟人ê Hitler(『希特勒』),做你去歐洲kā掩護看māi,真濟歐洲國家lóng立法禁止「替Hitler kap Nazi黨圓話」;踮德國,攑Nazi符號、呵咾Hitler kap講Nazi無大屠殺是犯法--ê;事實上,今年8--月,tsiah拄拄有兩个中國遊客,tī德國行Hitler款式ê禮,了後hōo德國警察khok--去。

Lán若照中國國民黨ê講法,德國kap hit寡歐洲國家mā siunn拗蠻--ah!Beh講Hitler,kám m̄免「將伊ê功勞kap罪過hē做伙看」?就親像in一寡人逐不時呵咾姓蔣--ê對台灣有tsit个貢獻koh hit个貢獻,品講伊mā是有做好ê一面,我講,真歹勢,若beh講貢獻,姓蔣--ê koh輸Hitler--leh!啊若Hiter因為做ê歹代極惡,無資格hông替伊講話kā伊呵咾,án-ne,姓蔣--ê是幾分ê螺絲,hia-ê人是憑啥mih beh替伊抹粉?

無,咱下跤就隨來算看Hitler ê功勞按怎?

Hitler peh起ê年代,德國因為第一次大戰戰輸,ài賠天霸王kuân ê賠償金,有偌kuân?因為金額太大--ah,uì簽條約開始算,按算ài還一百冬tsiah還ē得了。無米koh拄著閏月,kan-kan-á二O年代世界經濟崩敗,德國是無錢koh揹重債,人民kap政府lóng艱苦罪kuà,hit-tang-tsūn德國ê失業率做一下tshìng kuân到15%,sì-kuè是有路無厝倒leh餓ê散赤人,規个國家是án-ne淒慘落魄,落魄悽慘。

咱lóng知影Hitler極gâu演講,就是伊鼓勵德國人ài有信心,重頭建立對德國ê光榮感,伊m̄是kan-tann取一支喙niā-niā,伊想步想路減少失業率,自本伊上任進前,有七百萬人無頭路,伊執政了後,失業率降kah beh倚0%,siāng時伊貸款鼓勵人建置家庭,tsit个成果ē-tàng uì伊執政了後德國ê生育率提升看ē出--來,甚至外國mā學伊tsit个政策;tsia-ê掠外,伊投資公共建設,親像:起水庫、舖鐵枝路、tshui-sak觀光等等,事實上,通世界頭一條高速公路,就是Hitler執政ê德國起--起-來--ê,Hitler改善人民ê生活,拚經濟,手腕是一流--ê。

Hitler mā鼓勵、促進科學ê發展,咱現此時lóng iáu teh用ê一寡產品、技術,真濟lóng是Hitler政府透過政策發展--出-來--ê,比論:一般人mā買ē起ê汽車、火箭ê ia̋n-jín,噴射飛行機ê技術等等。科學掠外,伊mā改進德國ê農業生產,tī伊執政ê時代,德國ê小麥、雞卵、肉、牛奶等等ê產量lóng增加著tsiok緊。

咱kám知影,Hitler mā真重視德國人ê健康,伊家己本底是食薰食kài大ê薰猴,結果伊改薰,koh立法tī德國ê真濟公共場所禁薰,ē-sái講是「反薰害」ê先進者,伊ê政府mā支持「食薰對健康有敗害」ê科學研究,tī伊執政ê時,就已經有論文指出食薰ē致癌--ah;歷史文獻指出,Hitler統治ê德國是hit个時代歐洲tshui-sak反對食薰規模上大、上出力ê國家;伊m̄-nā要意人民ê健康,咱koh-khah想bē到--ê,是Hitler mā是動物保護ê先進者,伊ê政府有通過hit个時代上kài嚴格ê動物保護法,mā立法管制拍獵。伊本人食菜,mā鼓勵人mài食肉,koh反對動物實驗。

Hitler mā是勞工權利ê維護者,伊改善德國ê勞動環境,透過政策要求,beh一百冬前ê德國工場m̄-nā環境得著改善,真濟koh建置員工餐廳、歇睏間kap hu-lóo間仔。

仝時,Hitler政府mā是人文藝術ê tshui展者,伊ê政府鼓勵辦音樂會kap藝術展覽,而且大大tshui-sak媒體技術ê進步,尤其是電影,因為Hitler政府ê支持,電影ê技術發展了真緊,親像彩色電影拄出世ê重要技術agfacolor,就是hiàng時發明--ê,hit-tang-tsūn開始用ê吊秤kap攝影機鐵枝路,mā是kah tann to猶原teh使用ê拍片ê手路。

頂kuân是指一寡仔例niā-niā,若beh講Hitler對德國ê付出、對世界文明kap技術ê貢獻,iáu真有thang講--leh,m̄-koh,德國kap別國,kám有khah tsiânn人--ê出來huah講:「Ài將Hitler ê功勞kap罪過hē做伙看」--ê?Mài講啥,in德國無kah一條路號做「Hitler路」,無tshāi kah一个Hitler ê烏人,mā無學校、飛行機場、建築物是用Hitler來號名--ê,是按怎?因為獨裁統治、政治迫害kap屠殺是無thang饒赦ê「反人類罪行」,tsit款人無資格要求「將功補罪」。

啊若Hitler做kah án-ne,to無法度彌補伊ê罪kuà--ah,蔣介石kap蔣經國是算啥mih跤毛?

Lán uì tsia就thang知反對tshui動「轉型正義」真正是豈有此理!Mā隨看ē出來,中國國民黨teh講ê hia-ê話有jua̋-á-nī無國際觀、jua̋-á-nī無水準--ah!

Monday, February 27, 2017

是誰替屠夫說話?

https://youtu.be/3Jv3zJTVw4s

Friday, February 03, 2017

土地公廟遐的三欉樹仔

聽錄音

大漢阿嬸講的故事。

土地公廟hia有三欉大欉樹,有人買地欲起農舍,無夠闊,倩人去剉,未曾剉,就有託夢愛伊毋通剉,大漢叔拄著伊,嘛勸伊毋好剉,甘願定金閣疊起去還--人,伊無聽喙,仝款去共樹仔剉掉,後--來,人無爽快,怹某才講隔轉工欲去掛號爾爾,早起送囡仔--出-去,轉--來彼个人已經死佇浴間仔。按呢閣毋煞,尾--仔閣一个外江人,毋知按怎嘛走去剉樹仔遐吊脰,土地公廟遐自按呢變陰,阿嬸怹就無閣去拜。


三欉樹頭挖--起-來了後,有一塊樹頭囥佇阿叔種作遐,過足久到tann都猶無爛,而且阿叔定定聽著奇怪的聲。樹仔剉--去遐嘛不時有怪聲,人講是真歹、蹔著足大聲的跤步聲,無好處理,庄--裡的佛祖講是文--的,無法度--伊,就請戴代王公去處理..... (戴代王公講是武--的。)

大漢阿嬸講細漢的故事


怹二姊嫁--過的所在愛經過一逝路攏刺竹穢sâ-sâ,伊定定去揣--伊,有一暗經過遐,轉--去共怹阿母講:「阿母,遐有一个人足厲害--呢,彼磚仔牆khōng一逝,頂懸遐狹,伊煞睏佇頂頭,啊攏袂摔--落-來--呢!」

怹阿母聽了,足定著共應講:「袂--啦!彼足厲害,袂跋--落-來--啦!」

過足久,大漢嬸嫁--矣,有一擺轉--去,怹阿母講:「彼逝路真bái,行--過彼竹仔會拗倒--落-來,你若共hānn--過,就共你規个tshuā--起-去。今仔日我過,有影一枝竹仔倒--落-來,我就共講:"啊我曷無共你害--矣,你嘛較好心--咧,莫按呢創治--我。" 結果竹仔就徛倒--轉-去--矣。」

阿嬸就問:「按呢...我細漢看--著彼...彼是啥...」

「你講彼我早就袂記--得--矣,若有看著人倒按呢,彼就是彼毋!」
就是細漢驚伊驚,無愛共講明。

Thursday, February 02, 2017

對講機廣播電台

聽錄音

阮都市倯罔倯,上無曾早就捌這个懸樓仔。做人thûn仔的時蹛佇大樓的五樓佮厝尾頂,舊大樓無流籠,毋過有對講機,按呢若送批--的抑是人客來佇樓跤,嘛較好問:「來--者何人?」就是:「咱佗位揣?」啦!

這个對講機真心適,樓頂樓跤離遐爾遠,毋過電話手攑--起-來,就會當講話,而且,伊和敲電話無仝,講電話愛lui,講對講機毋免,就是這點,囡仔耍毋驚大人來罵,都袂開著錢你!

寢開始是提對講機做mooh壁鬼,電話手攑--咧毋出聲,干焦暗靜仔聽樓跤有啥人佇遐,閣有啥人咧練閒仔話;尾仔,受著廣播電台的啟示,開始做播音員,對樓跤放送,有時仔報天氣,有時仔報新聞,有時仔學人電台的主持人話仙敲虎lān,有時仔明明無人點歌,咱嘛是將電話手掛咧phu-lé-ah放錄音帶。囡仔無耐性,講無五分鐘,毋知聽眾按怎想,聽彼爿靜tshiàu-tshiàu,就家己下班,自按呢,台北市中華路二段巷仔內的對講機廣播電台大部份時間是無節目咧放送--的。

嘛好佳哉這个播音員無頂真,無,樓跤行--過的人毋知會按怎想,凡勢感覺這个囡仔真賤,連對講機嘛好tshit-thô,凡勢會憢疑是線路相袚,會通知徛家愛叫人修理也kú-kánn。

煞有這款人

聽錄音

昨昏坐遊覽車欲轉--來,發現坐我正爿較頭前一排的彼對翁仔某真怪奇,毋是因為彼个查埔人規頭殼頭毛白siak-siak,嘛毋是彼个查某人頭鬃電甲若釋迦牟尼佛的頭一丸一丸,是in佇半路,提手機仔開youtube,開始聽中華人民共和國國家主席習進平講話!

彼个講話的都合檢采是中共的啥物大會,所擺演講真正式,閣不止仔長,啊in兩个無掛耳機仔,聲放--出-來,手機仔攑佇in兩个人的中間,聽甲耳仔覆覆,雖然in無開足大聲,毋過邊仔的人是聽有--的。一時間,我袂克根欲問:「Tann我是佇北韓--nih?!」

「In是啥人?」我心內好玄甲,敢講in心內真尊敬習進平,嘛對中華人民共和國死忠?抑是講,in是啥物特殊單位ê人,著愛隨時斟酌了解中國的官方訊息?

因為毋是家己一个去參加遊覽,顧慮較濟,終其尾我是無去問--in,總--是,咱共想看覓,欲臆in是佗一款人,kánn無遐oh--啦--honnh!

按呢,敢毋是真恐怖?

Friday, January 20, 2017

無趣味ê AAIW

Since last year, I read 10 books irrelevant to academic studies. Among them, Alice's Adventures in Wonderland is relatively boring. It always failed to lure me to go to the next page/chapter.

=====

舊年kah tann,看10本kap專業無關係ê冊。其中,《Alice's Adventures in Wonderland》實在無好看,無予我像讀別本冊仝款會想欲一直讀--落-去ê感覺。

聽著我講按呢,Pek-tiong兄貼一篇 the hidden math in Alice in Wonderland,問我敢無佮意內底藏ê數學?

Kā文章lió--過,知影作者大略仔是想欲透過故事,來khau洗hit當時「伊感覺無合理」ê數學新理論ê發展:「The new material Dodgson added to the Alice story for publication, she says, was a wicked satire on those new developments.」

拍算伊是有達成伊ê目的,毋過,我咧讀hia-ê故事實在無感覺有咧偌心適。

冊讀較濟本了後,才發覺gâu講故事ê人真正是gâu,in會曉用字句kā人ê心關監,予冊變做「unputdownable」,像Dickens ê 《A Tale of Two Cities》,像金庸ê《天龍八部》,講較歹聽--咧,我連讀Schopenhaur ê哲學論文,都比讀《Alice's Adventures in the Wonderland》閣較有滋味。

冊,若無就是愛好看會siânn--人,若無就是愛「言之有物」予人思考、反省、學習,《Alice's Adventures in Wonderland》 tsit兩个功能攏缺欠.....我讀ê感覺,就是「一直咧練痟話」,啊he痟話閣無咧偌奇巧偌siat-thái,情節安排嘛庸庸...

凡勢有人足佮意,有讀出別款滋味,凡勢會用得予囡仔罔讀做心適性,總--是我,本底是按算紲落去讀仝hit个作者用Alice做主角閣寫ê「looking glass」hit本--ê,tsit-má嘛無可能--ah。

世間好耍ê冊、有深度ê冊一世人都讀袂了,人講ê經典,參考就好,家己讀--過才知是有影無影。