Friday, February 03, 2017

土地公廟遐的三欉樹仔

聽錄音

大漢阿嬸講的故事。

土地公廟hia有三欉大欉樹,有人買地欲起農舍,無夠闊,倩人去剉,未曾剉,就有託夢愛伊毋通剉,大漢叔拄著伊,嘛勸伊毋好剉,甘願定金閣疊起去還--人,伊無聽喙,仝款去共樹仔剉掉,後--來,人無爽快,怹某才講隔轉工欲去掛號爾爾,早起送囡仔--出-去,轉--來彼个人已經死佇浴間仔。按呢閣毋煞,尾--仔閣一个外江人,毋知按怎嘛走去剉樹仔遐吊脰,土地公廟遐自按呢變陰,阿嬸怹就無閣去拜。


三欉樹頭挖--起-來了後,有一塊樹頭囥佇阿叔種作遐,過足久到tann都猶無爛,而且阿叔定定聽著奇怪的聲。樹仔剉--去遐嘛不時有怪聲,人講是真歹、蹔著足大聲的跤步聲,無好處理,庄--裡的佛祖講是文--的,無法度--伊,就請戴代王公去處理..... (戴代王公講是武--的。)

No comments: